Åpenhetsloven « Sola Bobil

ÅPENHETSLOVEN – Sola Bobil as

Spørsmål om åpenhetsloven sendes til: apenhetsloven@solabobil.no

1. Generelt om selskapet, drift og ansvarlighet

Sola Bobil AS («Selskapet») er leverandør av tjenester og varer forbundet med bobil og fritid. Våre kunder er både privat og næring. Innkjøp skjer hovedsakelig i vår butikk, verksted eller salgsavdeling. Vi kjøper alt utstyr, reservedeler og bobiler fra leverandører i EU. Vi kjøper også tjenester forbundet med bobil og vedlikehold av lokaler til selskapets virksomhet og drift.

Selskapet hadde i 2022 en omsetning og balansesum som innebærer at Selskapet anses som «større virksomhet». Det er da underlagt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), jf. § 3 første ledd bokstav a). Selskapet har i lang tid jobbet aktivt med ansvarlighet og bærekraft.

Med hensyn til de spesifikke forpliktelsene som følger av åpenhetsloven ble det på styremøte 31.05.2023 forankret ansvarlighet og hvordan Selskapet vil arbeide med tilfredsstillelse av lovens krav. Selskapet besluttet at arbeidet med åpenhetsloven skulle følges opp av Amund Nylund. Han er satt til prosjektleder og vil utarbeide rutiner internt for hvordan vi skal jobbe praktisk med loven. Denne prosjektgruppen har foretatt kartlegging av leverandører, vurdering av faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og eventuelle tiltak.

2. Aktsomhetsvurdering, prioritering og tiltak

2.1 Kartlegging av leverandører
De varer og tjenester som Selskapet kjøper inn i forbindelse med prosjekter for kunder kan deles inn i følgende kategorier:
• Bobiler (varer)
• Strøm og batteri solceller og elektronikk ( varer)
• Butikkvarer (varer)
• Reservedeler (varer)
• IT (tjenester)
• Ingeniørtjenester og idriftsettelse (tjenester)
• Råvarer (metaller) (varer)
• Installasjon og grossister (varer og tjenester)
• Elektriske installasjoner (tjenester)
• Sikkerhetssystem (tjenester)
Ved gjennomgang har vi kartlagt 360 leverandører pr juni 2023. Kartleggingen viser at selskapet mottar varer og tjenester fra EU og i all hovedsak Norge.

2.2 Risikovurderingen

2.2.1 Innledende vurdering av risiko
Selskapet foretok først en overordnet kategorisering av risiko for faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den første vurderingen ble i hovedsak foretatt med bakgrunn i hvor de aktuelle leverandørene var lokalisert (land/området) og type leveranse som leverandører leverer til Selskapet. Områder/land ble klassifisert etter en risikoskala fra 1-4 og varer/tjenester ble klassifisert på en skala fra 1-3. Denne vurderingen ledet til «risikofaktor» på en skala fra grønn (lav risiko), gul (moderat risiko), oransje (høy risiko), rød (svært høy risiko).
Det fleste av selskapets leverandører er lokalisert i Norge. Listen med nordiske leverandører omfatter også andre norske selskap underlagt åpenhetsloven. Selskapet vurderer risikoen for faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav for de norske leverandørene. Selskapet har heller ikke identifisert kjente eller særskilte risikofaktorer ved disse leverandørene som tilsier økt risiko.
En leverandør ble vurdert til moderat risiko, men denne er norsk og således også underlagt åpenhetsloven. Det er ikke for noen av leverandørene ansett å foreligge svært høy risiko for faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

2.2.2 Nærmere vurdering av risiko
Med bakgrunn i den innledende risikovurderingen besluttet Selskapet å sende ut spørsmålsskjema til leverandører vurdert til moderat og høy risiko. Hensikten med skjemaet er at leverandørene skal besvare konkrete spørsmål om hvordan leverandøren sørger for overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På denne måten kan Selskapet få ytterligere informasjon slik at den innledende risikovurderingen kan kalibreres og oppdateres ut fra de svar som mottas.
Selskapet har mottatt tilbakemelding på spørsmålsskjema fra totalt 0 av de 1 leverandøren som det ble sendt ut til. Leverandører som ikke har besvart spørreskjemaet i skrivende stund vil følges opp, og deres risikovurdering vil oppdateres innen 30.06.2023. For de leverandørene som har gitt tilbakemelding ble det gjort nye og konkrete vurderinger med hensyn til risiko for faktisk og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Resultatet av den endelige vurderingen ble som følger:
• Lav risiko: Totalt 360 leverandører
• Moderat risiko: Totalt 1 leverandører
• Høy risiko: 0 leverandører
• Svært høy risiko: 0 leverandører

2.3 Prioritering og planlagte tiltak
Med bakgrunn i risikovurderingen redegjort for ovenfor er Selskapets vurdering at det generelt og samlet sett hovedsakelig er lav risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og blant forretningspartnere.

3. Kartleggingen viser at vi har ingen leverandør utenfor EU.

4. Det er ikke avdekket konkrete brudd eller svært høy risiko for brudd som kunne fordrer større og mer inngripende tiltak.

Med hensyn til prioritering og forholdsmessighet vurderer ikke Selskapet at det er påkrevd med tiltak for de leverandøren hvor risikoen er vurdert som lav eller moderat. For de [0] leverandørene som er vurdert til høy risiko er Selskapets vurdering at risikoen i hovedsak relaterer seg til arbeidsforhold og diskriminering. Med bakgrunn i dette har Selskapet planlagt å iverksette følgende tiltak overfor disse leverandørene;

• De leverandørene som eventuelt ikke har signert generelle avtalevilkår som forplikter leverandør mht. menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil anmodes om dette for å kunne anses som foretrukket leverandør av Konsernet og Selskapet.
• Det vil stilles krav til leverandørene om årlig rapportering (innen 1. Juni hvert år) om HMS, arbeidstider, lønn m.m.
• Kategoriansvarlig i Konsernet vil gjennomføre revisjon av leverandørene og følge opp eventuelle forhold og avvik som avdekkes.

Tiltakene vil følges opp av prosjektgruppen og kategoriansvarlig for den aktuelle leverandøren. Tiltakene vil følges opp i samsvar med § 4 første ledd bokstav d) – f) i åpenhetsloven. Denne rapporten vil om nødvendig oppdateres innen lovens frist 30. juni 2023.

Bestill nyhetsbrev

This will close in 20 seconds